Wycena majątku
  Konsulting prawny
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Wartości niematerialnych i prawnych
 • Nieruchomości
 • Maszyn, urządzeń, środków transportu
 • Środków trwałych w budowie, zobowiązań


 • Proces inwestycyjny
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Konserwatorstwo i ochrona zabytków
 • Postępowanie administracyjne
 • Spory sądowe, arbitraż i mediacje

  Inżynieria budowlana
  Inżynieria maszyn i urządzeń
 • Ekspertyzy i opinie techniczne
 • Rzeczoznawstwo budowlane
 • Badania konstrukcji budowlanych
 • Okresowe kontrole stanu technicznego
 • Nadzór inwestorski
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej

 
 • Doradztwo technologiczne
 • Ocena stanu technicznego
 • Ekspertyzy techniczne urządzeń
 • Badanie dokumentacji technologicznej
 • Nadzór techniczny
 • Deklaracje zgodności

  Inżynieria środowiska
  Zarządzanie menadżerskie
 • Programy ochrony środowiska
 • Screening środowiskowy
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • Karty informacyjne przedsięwzięć (KIP)
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC)
 • Operaty wodnoprawne
 • Biznes plany / studia wykonalności
 • Wnioski o dofinansowanie
 • Analizy ekonomiczno-finansowe
 • Badanie rynku
 • Doradztwo biznesowe
 • Inżynier kontraktu