Wszelkie elementy tekstowe, graficzne, zdjęcia, dokumenty i aplikacje znajdujące się na stronie internetowej http://www.tkpcc.eu/ są zastrzeżone na rzecz Towarzystwa Konsultantów Polskich Cracovia Consultants Sp. z o.o. z siedzibą: 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 113966, lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy zostały na stronie zamieszczone. Strona internetowa www.tkpcc.eu podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211). Korzystanie z zawartości strony internetowej przekraczające dozwolony użytek osobisty (uregulowany w ww. ustawach) wymaga wyraźnej zgody Towarzystwa Konsultantów Polskich Cracovia Consultants Sp. z o.o.