Jako firma konsultingowa o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującym różne dyscypliny naukowe i umiejętności, zachęcamy Państwa do współpracy. Jesteśmy podmiotem ściśle związanym ze Stowarzyszeniem Konsultantów Polskich należącym do Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, posiadamy sieć oddziałów i konsultantów na terenie całego Kraju. Dlatego też poszukujemy osób, firm, przedsiębiorstw i instytucji państwowych zainteresowanych współpracą.

Podmiotami, do których adresujemy nasze usługi są w szczególności:
*
Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie szeroko rozumianej problematyki inwestycji celu publicznego. Pod tym względem oferujemy nasze doradztwo w zakresie aplikowania o fundusze strukturalne i pomocowe (kompleksowe opracowywanie wniosków o dofinansowanie, w tym opracowywanie studium wykonalności przedsięwzięć). Przyjmujemy także zlecenia na wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowlanych: koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi. Oferujemy także pomoc w planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu terenu (przeprowadzanie procesów rewitalizacji terenów zdegradowanych). Posiadamy również doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwoju.

*
Sądy (powszechne i administracyjne) - oferujemy możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia oraz umiejętności naszych konsultantów. Nasi konsultanci znajdują się na listach biegłych sądowych i są uznawani za wybitnych ekspertów w wybranych dziedzinach wiedzy. Ponadto, nasza firma niejednokrotnie była wyznaczana przez Sądy Rejonowe i Okręgowe Cywilne i Gospodarcze jako biegły do sporządzenia opisu i oszacowania wartości upadłych przedsiębiorstw jak również do opracowania licznych opinii i ekspertyz technicznych.

*
Syndycy mas upadłościowych, którym oferujemy przede wszystkim możliwość sporządzenia opisu i oszacowywania masy upadłości przedsiębiorstwa a także pomoc we właściwym zabezpieczaniu majątku i dokumentacji upadłego oraz pomoc w przeprowadzeniu spisu inwentarza upadłego.

*
Kancelarie prawne zajmujące się szeroko rozumianą problematyką gospodarczą - oferujemy możliwość opracowania różnorodnych opinii, od których niejednokrotnie zależy rozstrzygnięcie w toczącym się postępowaniu. Niezależność, neutralność, profesjonalizm konsultantów a także pełna gwarancja zachowania poufności daje gwarancję najwyższego poziomu jakości oferowanych usług.

*
Rzecznicy patentowi - proponujemy współpracę w zakresie wyceny wartości wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

*
Biura architektoniczne - oferujemy możliwość wsparcia w planowaniu przedsięwzięć (opracowywanie studiów wykonalności inwestycji, biznes planów i innych analiz ekonomiczno-finansowych).

*
Firmy deweloperskie - oferujemy współpracę w zakresie zarządzania nieruchomościami, oraz w zakresie planowania i realizacji inwestycji.

   Zasady współpracy podlegają obustronnym ustaleniom.

   Ponadto oferujemy współpracę osobom, które działają w sferze konsultingu i które będą chciały utworzyć nasze przedstawicielstwo w dowolnym miejscu w kraju. Poszukujemy osób, które będą chciałyby stać się naszymi przedstawicielami. Preferujemy osoby wyspecjalizowane w problematyce z zakresu:

*
funduszy unijnych;
*
prawno-ekonomicznych, marketingowo-handlowych i organizacyjno-technicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej , inwestycyjnej oraz produkcyjno-eksploatacyjnej.
*
rzeczoznawstwa majątkowego, wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części;
*
wdrażania systemów zarządzania i systemów jakości w podmiotach gospodarczych oraz instytucjach, organizacji szkoleń i konferencji specjalistycznych;
*
budownictwa, inżynierii komunalnej, przemysłowej, drogownictwa, hydrotechniki, gospodarki wodnej oraz budownictwa podziemnego;
*
ekologii, w tym ochrony i rewaloryzacji wód podziemnych i powierzchniowych, terenów rolnych, leśnych, zurbanizowanych;
*
badania, projektowania, wdrażania i dokumentacji nowych technik i technologii;
*
badań i zagospodarowywania złóż surowców użytecznych, w tym budowy, eksploatacji i likwidacji kopalń, przetwórstwem surowców mineralnych;
*
zagospodarowania źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej, wytwarzania, przetwarzania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji infrastruktury energetycznej;
*
mechaniki, chemii, informatyki, elektroniki i innych dyscyplin wiedzy i umiejętności.
   
    Jako Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Polskich dajemy Państwu możliwość zdobycia stopni specjalizacji zawodowej, oraz uzyskanie statusu Konsultanta Certyfikowanego.

   Umożliwia to:
*
udokumentowanie własnych osiągnięć i wiedzy zawodowej w wybranej przez Państwa dziedzinie;
*
wpisanie do rejestru inżynierów lub techników specjalistów, prowadzonego przez Zarząd Federacji Stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej;
*
kandydowanie na członka Akademii Inżynierskiej w Polsce (dotyczy inżynierów);
*
publikacje opracowań naukowych w specjalistycznych pismach branżowych i naukowych;
*
uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach naukowo − technicznych w Polsce i zagranicą;