Inżynieria środowiska

Istotnym elementem naszej działalności jest konsulting w zakresie ochrony środowiska. Nasza firma stworzyła skuteczny system działania oferujący Państwu kompleksowy zakres usług związanych z inżynierią środowiska.

Oferta Towarzystwa Konsultantów Polskich Cracovia Consultants obejmuje:

 • Audyt środowiskowy
 • Screening środowiskowy
 • Scoping środowiskowy
 • Doradztwo i reprezentowanie w zakresie toczących się postępowań administracyjnych
 • Opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia (KIP)
 • Wykonywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko
 • Uczestnictwo w konsultacjach społecznych
 • Opracowywanie specjalistycznej dokumentacji /prezentacji dla potrzeb konsultacyjno-informacyjnych
 • Kompleksowe opracowywanie wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych
 • Sporządzanie w języku niespecjalistycznym opisów realizowanej działalności
 • Opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC)
 • Przeprowadzanie analiz i prognoz oddziaływania akustycznego na środowisko
 • Przeprowadzanie analiz i prognoz emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Opracowywanie wniosków o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
 • Opracowywanie wniosków o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów
 • Opracowywanie wniosków o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
 • Opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • Sporządzanie przeglądów ekologicznych
 • Opracowywanie programów ochrony środowiska
 • Opracowywanie programów ochrony powietrza
 • Sporządzanie programów gospodarki odpadami
 • Sporządzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • Opracowywanie koncepcji i projektów rekultywacji składowisk odpadów i terenów zdegradowanych
 • Opinie i orzeczenia techniczne i technologiczne w zakresie wpływu przedsięwzięć lub prowadzonej działalności na
   środowisko

Nasi konsultanci znajdują się na listach biegłych sądowych. Są także wpisani do centralnych rejestrów Państwowych. Znani są również z licznych opracowań i publikacji naukowych.

W ramach szeroko rozumianej edukacji ekologicznej oferuje ponadto możliwość:

 • profesjonalnego przygotowywania konferencji;
 • przeprowadzenia szkoleń;
 • opracowania programów edukacyjnych;
 • przeprowadzenia akcji publicystycznych związanych z ochroną środowiska.