WYKAZ PRZYKŁADOWYCH OPRACOWAŃ:

  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA:

Ester EKO - energia Polska Sp. z o.o.

 • Doradztwo, konsultacje i opracowanie dokumentacji informacyjnej dla technologii energetycznego wykorzystania odpadów.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie Zakładu do Termicznego Przekształcania Odpadów we Włocławku w tym instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne (wyselekcjonowany suchy balast z tworzyw sztucznych i makulatury) przy zastosowaniu metody termicznej opartej na procesie zgazowania odpadów, służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej zlokalizowanej na terenie przemysłowym MPEC Sp. z o.o. we Włocławku przy ul.Barskiej, działka nr 1/35, KM 103, obręb Włocławek.

Firmy różne

 • Sporządzenie alternatywnych KIP - Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia, pn. "Dwa Warianty Budowy Stacji Transformatorowej 30/110 kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi dla farmy wiatrowej".
 • Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) jako załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia – budowa stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi dla farmy wiatrowej.
 • Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) jako załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia – budowa stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi dla farmy wiatrowej.


  WYCENY:

ArcelorMittal Poland S.A.

 • Wycena nieruchomości dz. 171/4 obr. 44 (Kraków - Nowa Huta, ul. Ujastek 10).
 • Wycena lokali mieszkalnych.
 • Wycena rynkowa maszyn i urządzeń.
 • Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości produkcyjno-usługowej w Krakowie Nowej-Hucie przy ul. IGOŁOMSKIEJ 27 "Złomex S.A."
 • Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Krakowie przy ul. Igołomskiej 30 ujętej w KW NR KR1P/00232056/7 oddanej w użytkowanie wieczyste ARCELORMITTAL POLAND S.A. wraz z budynkami, budowlami i infrastrukturą towarzyszącą, które stanowią przedmiot własności użytkownika wieczystego.
 • Wycena rzeczowego ruchomego majątku trwałego ArcelorMittal Poland S.A. wg wykazu środków trwałych Domu Wczasowego w Krynicy.
 • Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Przedsiębiorstwu ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wraz z budynkami, budowlami i infrastrukturą towarzyszącą Domu Wczasowego w Koninkach "Tobołów", stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności (odrębne nieruchomości – własność użytkownika wieczystego).
 • Wycena rzeczowego ruchomego majątku trwałego ArcelorMittal Poland S.A. wg wykazu środków trwałych DW – Koninki.
 • Wycena składników majątku stanowiących niefunkcjonujący obszar produkcyjno – usługowy ArcelorMittal Poland S.A. Przedmiot wyceny to rzeczowe aktywa trwałe zakwalifikowane, na podstawie obowiązującej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) w ewidencji środków trwałych ArcelorMittal Poland S.A. do grup: 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 6 - Urządzenia techniczne i 8 – Wyposażenie.
 • Wykonanie wyceny wartości nieruchomości (różne).

Sądy Rejonowe

 • Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Mosorny Groń Sp. z o.o. w Zawoi, woj.małopolskie.
 • Sporządzenie opisu i oszacowania przedsiębiorstwa "GIGA" Sp. z o.o. upadłości likwidacyjnej w Płazie.
 • Opis i oszacowanie Zakładów Mięsnych „Miśkowiec” Sp. jawna w Suchej Beskidzkiej, woj.małopolskie.
 • Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa „TENCZYNEK” Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Tenczynku, woj. małopolskie.
 • Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa „NUKA” Sp. z o.o. w Stadnikach, woj. małopolskie.

Sądy Okręgowe

 • Opinia w sprawie ustalenia wartości rynkowej urządzeń opisanych w fakturach VAT wystawionych przez Odlewnię Żeliwa Kutno S.C.

Syndycy masy upadłości Przedsiębiorstw

 • Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości produkcyjno-usługowej Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” S.A. w upadłości likwidacyjnej w Kozłowie.
 • Opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa „GLIMAR” S.A. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „GLIMAR” Sp. z o.o. w Wysowej, woj. małopolskie.
 • Opis i oszacowanie udziałów Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. w LOT Magazynowanie Paliw i Smarów Sp. z o.o. w Gorlicach.
 • Oszacowanie wartości towarów handlowych, wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa Galeria Centrum Sp.zo.o.
 • Opis i oszacowanie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Galeria Centrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, tj. placówek sprzedaży detalicznej w Białymstoku, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku oraz w Warszawie.
 • Oszacowanie wartości 16 znaków towarowych Galerii Centrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie.
 • Oszacowanie wartości ruchomości: środków trwałych i innych ruchomości, w tym pozostających w leasingu a także składników wartości niematerialnych i prawnych, wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa Galeria Centrum Sp. zo.o. oraz sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu inwentaryzacji środków trwałych, innych ruchomości Galerii Centrum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.
 • Przeprowadzenie spisu inwentarza w pomieszczeniach Galerii Centrum, znajdujących się w Centrum Handlowym Focus Mall w Bydgoszczy.
 • Oszacowanie wartości nieściągalnych wierzytelności Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Barbakan” Sp. z o.o. w Krakowie.
 • Oszacowanie wartości pakietu wierzytelności krótkoterminowych nieściągalnych ALTIC Sp. jawna H.E.P. Michalik w Krakowie.
 • Opis i oszacowanie wartości rynkowej czynszu dzierżawnego środków trwałych UKA Sp. z o.o. w Stadnikach, woj. małopolskie.
 • Opis i oszacowanie Hill-Tour Sp. z o.o. w Zawoi, woj. małopolskie.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDREM Sp. z o.o. w Krakowie Sp. z o.o. w likwidacji w Kazimierzy Wielkiej, woj. małopolskie
 • Opis i oszacowanie Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej.
 • Wycena wartości udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego BUDREM Sp. z o.o. w Krakowie.

Ministerstwo Skarbu Państwa

 • Inwentaryzacja i wycena mienia Skarbu Państwa położonego w Krakowie, Muszynie i Dąbrowie Górniczej.
 • Inwentaryzacja i wycena mienia Skarbu Państwa po upadłym Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Rybniku, woj. śląskie.

Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) Venture Sp. z o.o.

 • Wycena wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącej działalność badawczo-rozwojową i rozwijającej technologię mającą zastosowanie w szeroko pojmowanej branży urządzeń medycznych. Podstawą rozwijanej technologii są dwa zgłoszenia patentowe dotyczące wynalazków których zakres obejmuje automatykę, robotykę i elektronikę. Dla rozwijanej technologii zostały zidentyfikowane pola eksploatacji, a także opracowany został dokładny plan komercjalizacji z analizą zawierającą harmonogramy zaplanowanych i ich szacunkowe koszty. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem wyceny nie wchodzą rzeczowe aktywa trwałe, które musiałyby być przedmiotem dodatkowej wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę.
 • Wycena wartości zgłoszenia patentowego dotyczącego wynalazku którego zakres obejmuje automatykę, robotykę i elektronikę. Możliwości aplikacyjne wynalazku są szeroko rozumianą branżą urządzeń medycznych.

Biura Projektów Technologicznych

 • Kosztorys inwestorski dla projektu wymiany podgrzewacz powietrza dla Zakładu Evonik w Jaśle.
 • Opracowanie ZZK - Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla projektu ZTE modernizacji instalacji DOP w Jedliczu.
 • Opracowanie Analizy Ekonomiczno-Finansowej dla projektu ZTE modernizacji instalacji DOP w Jedliczu.
 • Kosztorys i przedmiar robót budowlano-montażowych polegających na budowie Instalacji Komponowania Plastyfikatorów LOTOS Oil S.A. 43-502 Czechowice - Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2.
 • Kosztorys i przedmiar robót budowlano-montażowych polegających na remoncie rurociągów i konstrukcji stalowych estakady LOTOS Oil S.A. 43-502 Czechowice - Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2.
 • Kosztorys inwestorski Stacja Rozładowcza Metanolu w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia

 • Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych pt.:„Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach” oraz „Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Przegini”.

Gonar Sp. z o.o. w Katowicach

 • Opis i oszacowanie Wydziału Stalowni w Katowicach.
 • Opis i oszacowanie GONAR Sp. z o.o. w Katowicach i Oddziału w Wilkowie, woj. dolnośląskie.

AUTOREMO Sp. jawna w Bukowinie Tatrzańskiej

 • Operat szacunkowy wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Nowym Sączu.
 • Ustalenie wartości Zespołu Salonów Samochodowych AUTOREMO Nowy Targ i Nowy Sącz.

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego S.A. Kraków-Nowa Huta

 • Wycena Bazy Sprzętu PT S.A.
 • Wycena dzierżawionych nieruchomości od Arcelor Mittal Poland S.A.

Jordanowska Fabryka Armatury VALVEX S.A. w Jordanowie, woj. małopolskie

 • Wycena majątku trwałego w grupie 1 i 2 KŚT.
 • Wycena zakładu EURO-RAD.


  OPINIE, DORADZTWO TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE, PROJEKTY:

KBP-2 Sp. z o.o.

 • Orzeczenie techniczne w sprawie prawidłowości wykonania budynku KBP200 (Kraków Business Park w Zabierzowie).
 • Orzeczenie techniczne w sprawie prawidłowości wykonania budynku KBP400 (Kraków Business Park w Zabierzowie).
 • Orzeczenie techniczne w sprawie prawidłowości wykonania budynku KBP800 (Kraków Business Park w Zabierzowie).
 • Orzeczenie techniczne w sprawie prawidłowości wykonania budynku KBP1000 (Kraków Business Park w Zabierzowie).

KBP-2 Sp. z o.o.

 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym również Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Remont Elewacji Budynku KBP 200 w Zabierzowie".

Osoba fizyczna

 • Opinia techniczna w sprawie budynku w stanie surowym w trakcie budowy przy ul. Kazimierza Wielkiego 68 w Krakowie.
 • Opinia prawna w sprawie budynku w stanie surowym w trakcie budowy przy ul. Kazimierza Wielkiego 68 w Krakowie.

"Eko-Rem-Bud" Firma Usługowa Jan Cabak

 • Sporządzenia opinii technicznej dotyczącej analizy przebiegu realizacji inwestycji „Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. J. Dietla Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142”
 • Sporządzenie opinii technicznej dotyczącej analizy przebiegu realizacji inwestycji „Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. J. Dietla Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142” zawierającej: - opinię techniczną dotyczącą wykonanych robót budowlanych okresie obowiązywania umowy w oparciu o wykonaną inwentaryzację.

TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o.

 • Opinia o stanie technicznym domków letniskowych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „EXPLORIS” w Lubniewicach, pow. Sulęcin, woj. lubuskie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” w Krakowie

 • Inwentaryzacja uszkodzeń budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej oraz opinia o stanie technicznym tych budynków z zaleceniem napraw i wzmocnień.

Wspólnota Mieszkaniowa w Krakowie

 • Ocena stanu technicznego robót dociepleniowych ścian zewnętrznych budynku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” w Krakowie

 • Opinia techniczna dotycząca pęknięć ścian wewnętrznych działowych w budynku mieszkalnym nr. 10 na osiedlu Kombatantów.
 • Opracowanie ekspertyzy wraz z podaniem rozwiązania technicznego wzmocnień, w związku z występującymi pęknięciami ścian wewnętrznych w mieszkaniach i nośnych na klatce schodowej w bloku nr 2 na osiedlu Wysokie w Nowej Hucie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

 • Ekspertyza dotycząca szkodliwości pól magnetycznych (50Hz) i elektromagnetycznych (1-100kHz) na stanowiskach ZUW Raba (ozonizacja i dyspozytornia) i ZUW Bielany (dyspozytornia, hala pomp, stacja trafo).

Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia

 • Wykonanie koreferatów do projektu wykonawczego Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach oraz projektu budowlanego Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Przegini.

Elektrownia „OPOLE” S.A.

 • Opracowanie ekspertyzy komina żelbetowego wieloprzewodowego H=250 m.

Zakład Produkcyjny Gospodarstwo Sadownicze Słoneczna Tłocznia

 • Uczestnictwo w wizji lokalnej – Komisyjna Statystyczna Kontrola Odbiorcza Jakości Dostarczonego Materiału.

Centrum Języków Obcych "Proficiency"

 • Konsultacje oraz szkolenie w zakresie procedur przetargowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, opracowanie dokumentacji przetargowej.

Agencja Architektoniczna "ALEXUS"

 • Szkolenie, doradztwo, opracowanie materiałów w zakresie przepisów prawa budowlanego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Krynicy

 • Inwentaryzacja powierzchni SP ZOZ Sanatorium MSWiA przy ul. Nitribitta 4, 33-380 Krynica Zdrój oraz sporządzenie opinii określającej podstawę do naliczania wysokości podatku od nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sądy Okręgowe

 • Opinia Biegłych Sądowych w sprawie „Prima” Fabryka Pierścieni Tłokowych S.A. w Łodzi i „Technical” Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne Sp. z o.o. w Nowej Soli.
 • Opinia Biegłego Sądowego dotycząca wartości rynkowej urządzeń własności przedsiębiorstwa "Odlewnia Żeliwa Kutno"

Polskie Huty Stali S.A.

 • Kompleksowa ocena stanu technicznego środków trwałych w Zakładzie Koksowania ZK „Polskie Huty Stali”.

Agencja Architektoniczna ALEXUS

 • Sformułowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Rumii.

Gmina Nowa Sól-Miasto

 • Koncepcja programowo-przestrzenna krytej pływalni w Nowej Soli
 • Opracowanie planów pomieszczeń poszczególnych kondygnacji krytej pływalni w Nowej Soli, w tym określenie nazw pomieszczeń oraz powierzchni. Określenie szczegółowych danych dla krytej pływalni w Nowej Soli.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi

 • Opracowanie materiałów technicznych dla udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację fontanny na Placu Dąbrowskiego w Łodzi.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Dębicy

 • Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna stacji diagnostycznej samochodów osobowych i ciężarowych oraz koncepcja urbanistyczno-architektoniczna z analizą możliwości lokalizacyjnych nowych obiektów.
 • Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dworca PKS przy ul. Głowackiego w Dębicy.


  STUDIA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI:

Urząd Miejski w Zatorze
- Studium wykonalności inwestycji pt. „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej Gmina Zator”.

Gmina Bobowa
- Opracowanie matrycy logicznej dla potrzeb wstępnej kwalifikacji projektu oraz karty projektu dla zadania obejmującego budowę 28 przyszkolnych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
- Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności inwestycji dla zadania obejmującego budowę 28 przyszkolnych obiektów sportowych i rekreacyjnych w Gminie Bobowa.


Gmina Łoniów
- Opracowanie studium wykonalności pn. „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Świniarach N. Gmina Łoniów, woj. Świętokrzyskie

Gmina Miejska Kraków
- Opracowanie wniosku aplikacyjnego, w tym studium wykonalności pn. „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej os. Sportowe 9 w Krakowie

Urząd Miasta i Gminy Łazy
- Studium wykonalności inwestycji pt. „Wiejskie Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Grabowej”.
- Studium wykonalności inwestycji pt. „Budowa Krytej Pływalni w Łazach”.
- Studium wykonalności przedsięwzięcia pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1708 Ciągowice-Lazy-Rokitno Szlacheckie”.
- Studium wykonalności pt. „Modernizacja wodociągu w Chruszczobrodzie”.
- Studium wykonalności pt. „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy i sołectwa Rokitna Szlacheckiego”.
- Studium wykonalności pt. „Modernizacja ul. Kolejowej w Niegowonicach”.


Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, Prowincja Polska w Krakowie
- Studium wykonalności Salwatoriańskiego Centrum Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie - Ietap.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łazach
- Studium wykonalności projektu pn. „ Dostosowanie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Łazach do standardów sanitarnych i medycznych”.
- Analiza finansowa i ekonomiczna w zakresie samofinansowania.


Energetyka Cieplna w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
- Studium wykonalności inwestycji centralnego źródła ciepła dla Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze.

Gmina Miejska Kraków
- Biznes Plan inwestycji pt. „Krakowski Port Lotniczy Kraków-Balice”.

Starostwo Powiatowe w Limanowej
- Studium wykonalności inwestycji pt. „Budowa Krytej Pływalni w Limanowej”.

Gmina Poczesna
- Studium wykonalności przedsięwzięcia obejmującego restrukturyzację i modernizację Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej.
- Studium wykonalności inwestycji pt. „Budowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej dla zespołu szkół w Poczesnej”.

Urząd Miasta w Strzelinie
- Studium wykonalności i inne dokumenty przedrealizacyjne przedsięwzięcia pn. „Kryta Pływalnia w Strzelinie”.

Urząd Miejski w Tuchowie
- Studium wykonalności i program funkcjonalno użytkowy dla krytej pływalni w Tuchowie.

Gmina Włodawa
- Studium wykonalności projektu pt. „Kryta Pływalnia we Włodawie”.

Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. w Bukowinie Tatrzańskiej
- Studium wykonalności projektu „Budowa Zespołu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego z Basenami Geotermalnymi”.

Szpital Położniczo-Ginekologiczny „Ujastek” Sp. z o.o. w Krakowie
- Analiza ekonomiczna czynników wpływających na ewentualną korektę oferowanej ceny zakupu Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
- Efekty ekonomiczne przeniesienia lokalizacji zespołu klinik.

Elmar „S” Sp. z o.o. w Jędrzejowie
- Biznes Plan pt. „Zakup 69 apartamentów zlokalizowanych przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem”.

„KMICIC TRAVEL” Kompleks Hotelowo-Gastronomiczny S.C. w Janowie
- Biznes Plan projektu pn. „Termomodernizacja i rozbudowa obiektu hotelowego połączona z modernizacją sieci c.o. i wod. kan. i sanacją terenu”.

Krakowski Port Lotniczy Sp. z o.o. w Krakowie
- Biznes plan Krakowskiego Portu Lotniczego Sp. z o.o.

 

  ISO (KONSULTACJE I WDROŻENIA):

AGMEN – Kraków (KEMA 9001) – developer

ALBERT Polska Sp. z o.o. Kraków (KEMA ISO 9002 + 46002) – wyroby medyczne

ALTAR Kielce (PCBC ISO 9001) – oprogramowanie

VIATAL AUTO Kraków (KEMA – ISO 9002) – dealer FIATA, serwis samochodów

BIPROCEMWAP S.A. Kraków (KEMA – ISO 9002) – biuro projektów

BITNER S.C. Trzyciąż (KEMA – ISO 9002) – kable dla telekomunikacji

CONVECTOR S.A. Kraków (KEMA – ISO 9001) – grzejniki

CST Nowy Sącz (PCBC – ISO 9001)

DEMOS Gdynia (KEMA – ISO 9001) – projektowanie i instalacja sieci informatycznych

ELEKTROKRAK Kraków (KEMA) – sieci dla telekomunikacji

ENERGOPOL Kraków (KEMA – ISO 9002 – roboty budowlane i inwestorskie

ERTEL Kraków (KEMA) – sieci telekomunikacyjne

EUROKONTAKT Kraków (KEMA ISO 9001) – sieci telekomunikacyjne

GEOMAX Małopolskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych – Myślenice (PCBC ISO 9001:2000)

HANDBRUK Nowy Sącz (PCBC ISO 9002)

Huta Szkła Jasło(TUV – ISO 9002)

IMC Servis Warszawa (KEMA ISO 9001) – projektowanie i instalacja sieci informatycznych

INSBUD Nowy Sącz (PCBC – ISO 9001:2000)

Instytut Odlewnictwa (PCBC – ISO 9001)

Instytut Odlewnictwa jednostka certyfikująca wyroby (PCBC – EN 45001)

Instytut Odlewnictwa Zespół Laboratoriów Badawczych (PCBC – EN 45001)

INTERBUD Kraków (KEMA 9001) - budown., okna, teletechnika

INTER-EX Kraków (KEMA 9002) - sieci teletechniczne

INTERNATIONAL PAPER Klucze (KEMA ISO 9002) – papier

JUKA S.C. Niepołomice (KEMA – ISO 9001) – urządzenia chłodnicze

Kopalnia Piasku „Szczakowa” – (TUV Nord ISO 9002)

KORBUD Kraków (KEMA 9002) - sieci telekomunikacyjne

Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych (KEMA ISO 9002)

KRAKODLEW S.A. (odlewnia) Kraków (DNV ISO 9002, ISO 14001)

KULEJ Kłobuck (PCBC – ISO 9002) – odlewnia

L&L Jaworzno (KEMA ISO 9002) – sieci telekomunikacyjne

LHC – LOT – Usługi Lotniskowe Kraków Balice (KEMAISO 9002, 14001)

LUKSOR Częstochowa (PCBC) – sici telekomunikacyjne

LUKMAR S.C. Milejowice, (KEMA – ISO 9002) – wyroby chemiczne

Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa Myślenice (Kema ISO 9001:2000)

MEGA REM Kraków (KEMA – ISO 9002) – inwestycje

METALODLEW S.A. Kraków (PCBC – ISO 9002) – odlewnia

Metalplast WULKAN S.A. Częstochowa (PCBC – ISO 9002) – odlewnia

MIRACULUM Kraków (KEMA ISO 9001) – kosmetyki

NAFTOCHEM Kraków (KEMA ISO 9002) – wyroby chemiczne

NAFTOMET Krosno (TUV – ISO 9001) – Zakłady Urządzeń Naftowych

OMEKO Kraków (KEMA 9002) – papier komputerowy

OTECH Gorlice (KEMA – ISO 9001) – instalacje ciepłownicze

PAM – Instytut Podstaw Metalurgii Kraków (PCBC – EN 45001) – laboratorium

PEDMO Tychy (KEMA – ISO 9002) – materiały dla odlewnictwa

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Kraków (KEMA – ISO 9002) – roboty budowlane

SILUM Opojowice (KEMA – ISO 9002) – odlewnia

SI RABA Myślenice (PCBC – ISO 9002) – kable dla telekomunikacji, tworzywa sztuczne

SZÓSTKA Kraków (KEMA ISO 9002) - budownictwo, telekomunikacja

UNIMIL S.A. Kraków (TUV + PCBC – ISO 9001 + EN46001 + CE) – prezerwatywy

URSUS Lublin Laboratorium Odlewni (PCBC – EN45001)

Urząd Gminy w Nędzy (TUV ISO 9001:2000)

URSUS Lublin Laboratorium Odlewni (PCBC – EN 45001)

VEGA S.A. Kraków (KEMA 9001:2000) – produkcja posadzek, budownictwo

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Nowy Sącz (PCBC ISO 9001)

I wiele innych podmiotów gospodarczych